Polityka Prywatności Oraz Plików Cookies
Dotycząca Danych Osobowych Przetwarzanych 
W Ramach Sklepu Internetowego www.sklep.cellfast.com.pl 

 

§ 1  INFORMACJE  OGÓLNE

 1. CELL-FAST Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000362780, NIP: 8652537440, REGON: 180600134, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000,00 zł (dalej również jako „CELL-FAST” lub „Spółka”) jako właściciel i administrator sklepu internetowego znajdującego się pod domeną www.sklep.cellfast.com oraz administrator danych zbieranych i przetwarzanych w ramach funkcjonowania ww. sklepu internetowego, zdając sobie sprawę z tego jak istotna jest prywatność użytkowników Sieci, zapewnia ochronę osób, które w związku z korzystaniem ze sklepu www.sklep.cellfast.com zechciały udostępnić Spółce swoje dane (dalej jako „Użytkownik”).
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Spółka opracowała niniejszą Politykę prywatności oraz plików cookies, która w połączeniu ze stosowanymi wewnętrznymi procedurami ma na celu usystematyzowanie zasad związanych z ochroną prywatności i zapobieżenie  udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

 

§ 2  DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w ramach korzystania z funkcjonalności sklepu www.sklep.cellfast.com jest CELL-FAST Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000362780, NIP: 8652537440, REGON: 180600134, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000,00 zł (dalej również jako „Administrator”).       
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm., dalej jako „ustawa o ochronie  danych osobowych”), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm., dalej jako: „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z późn. zm., dalej jako „Prawo telekomunikacyjne”).
 3. Cel przetwarzania danych osobowych, ich zakres oraz odbiorcy danych osobowych są określane w ramach zgody Użytkownika lub wynikają z przepisów prawa. Ich doprecyzowanie następuje poprzez działania Użytkownika w serwisie oraz w ramach poszczególnych kanałów komunikacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być konieczne do skorzystania z poszczególnych usług Administratora.
 4. CELL-FAST stosuje wszelkie wymagane obowiązującymi przepisami zabezpieczenia, w szczególności  zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, zapewniając w szczególności ochronę przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną  oraz zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zmianie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Spółka dokłada szczególnej staranności, żeby dane osobowe były:
 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;
 • bezpiecznie przechowywane;
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe;
 • nie przechowywane dłużej niż to konieczne;
 • dokładne i aktualne;
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a ponadto prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

6. Spółka wskazuje, że w ramach obowiązującego prawa, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych Użytkownika.

   

  § 3 INFORMACJE HANDLOWA

  1. Pozyskanie  danych Użytkownika umożliwia Spółce  komunikowanie się z Użytkownikiem na odległość.
  2. Przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących do celów marketingu bezpośredniego może nastąpić wyłącznie w oparciu o wyrażoną przez użytkownika zgodę. Użytkownik  w dowolnym momencie  może wycofać zgodę oraz zmienić w każdym czasie podane przez Niego dane.

   

  § 4 PLIKI COOKIES

  1. W trosce o bezpieczeństwo i wygodę korzystania z naszych witryn i serwisów informujemy, Spółka informuje, że używa plików cookies.
  2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne obejmujące w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputer, telefon) Użytkownika. Pliki cookies są umieszczane przez serwis w komputerze Użytkownika lub urządzeniu podłączonym do Internetu podczas każdej wizyty na stronie internetowej, co pozwala zapamiętać komputer Użytkownika lub urządzenie.
  3. Dane osobowe gromadzone przez Administratora przy użyciu plików cookies są wykorzystywane jedynie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Dane osobowe są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
  4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym umieszczaniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację stosowanych przez Administratora plików cookies. Wyłączenie lub blokada obsługi cookies może spowodować nieprawidłowe działanie serwisu Administratora. Akceptacja plików cookies oznacza wyrażenie zgody na ich stosowanie przez serwis.

   

  § 5  KOMUNIKACJA

  1. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki prywatności oraz plików cookies jesteśmy do dyspozycji.
  2. Użytkownik  może kontaktować się ze Spółką w następujący sposób: wysyłając wiadomość na adres sklep@cellfast.com.pl lub pod numerem telefonu 13 43 747 64

   

  § 6  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejsza wersja Polityki prywatności oraz plików cookies wchodzi w życie z dniem 01.06.2017 r.
  2. Administrator ma prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności oraz plików cookies m.in. z powodu zmiany obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego oraz regulujących prawa konsumentów, a ponadto w sytuacji wdrażania lub zmiany stosowanych przez Administratora rozwiązań technicznych lub technologicznych, w tym spowodowanych postępem w dziedzinie technologii internetowej. Administrator będzie informował o zmianach poprzez zamieszczanie w serwisie zmienionej wersji polityki.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności oraz plików cookies zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  4. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej Polityki prywatności oraz plików cookies nie wpływa na ważność pozostałych postanowień oraz niniejszego dokumentu  jako całości. W takiej sytuacji Spółka zobowiązują się w miejsce postanowienia nieważnego do sformułowania postanowienia ważnego, zwłaszcza w zakresie celu niniejszego dokumentu.
  5. Niniejsza Polityka ma charakter informacyjny i dotyczy jedynie serwisu Administratora. W przypadku korzystania z innego serwisu, zaleca się zapoznanie z polityką prywatności tam obowiązującą.